...

Rola wychowania przedszkolnego

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…

Roberta Fulghum

Stwierdzenie to doskonale wyraża istotę wychowania przedszkolnego. Uświadamia nam, że przedszkole jest najważniejszym etapem w edukacji każdego dziecka. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego mówi, że celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Najważniejszą funkcją wychowania przedszkolnego

jest zapewnienie pełnego rozwoju całej osobowości każdego dziecka. Natomiast rolą nauczyciela jest stymulowanie rozwoju dziecka poprzez organizowanie różnych form aktywności ruchowej, umysłowej i technicznej. To właśnie nauczyciel wyposaża dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności, kształci nawyki, uczy sposobów zachowania się i postępowania w określonych sytuacjach dnia codziennego. W konsekwencji prowadzi do harmonijnego rozwoju dziecka.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że funkcja wspomagająca rozwój przejawia się także w zapobieganiu nieprawidłowości u dzieci. Jest to nic innego jak profilaktyka, chronienie wychowanków przed zagrożeniem fizycznym i psychicznym, czuwanie nad prawidłowym rozwojem, bezpieczeństwem i zdrowiem.

Kolejną bardzo istotną funkcją edukacji przedszkolnej jest zapewnienie dzieciom opieki, w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prawidłowa działalność opiekuńcza przedszkola wytwarza u dzieci poczucie bezpieczeństwa, co bezpośrednio wpływa na wyniki wychowania. Natomiast działalność wychowawcza placówki ma na uwadze wszechstronny rozwój dzieci i jak najlepsze przygotowanie ich do szkoły. Nauczyciel poprzez swoją opiekuńczą postawę w stosunku do wychowanka wpływa pozytywnie na jego samopoczucie, a co za tym idzie podnosi chęć działania i podejmowania wysiłku.

Omawiając najważniejsze funkcje wychowania przedszkolnego nie sposób ominąć wspierania działań rodziny wychowanka. Przejawia się to w pomaganiu rodzicom, informowaniu ich na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka, jak również zauważalnych i niepokojących sygnałach mogących wskazywać na nieprawidłowości rozwojowe.
Podsumowując omawiane zagadnienie pragnę zwrócić uwagę na bardzo ważną i istotną rolę edukacji przedszkolnej w przygotowaniu i stworzeniu odpowiednich fundamentów do rozwoju osobowości każdego dziecka.

mgr Sylwia Dziubińska

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.